De Survivalrun Zeist wordt georganiseerd onder auspiciën van de Survivalbond Nederland. Hierdoor is automatisch het wedstrijdreglement de Survivalbond van toepassing.

Alle deelnemers, (evenals de besturen en trainers van trainingsgroepen en besturen wedstrijdorganisaties) dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldende reglement. Als je je aanmeld voor de Survivalrun Zeist ga je daardoor ook akkoord met dit reglement.

Bekijk hieronder het complete wedstrijdreglement of download deze vanaf de site van de Survivalbond

 

Het wedstrijdreglement:

1.1 Reglement Alle deelnemers, (evenals de besturen en trainers van trainingsgroepen en besturen wedstrijdorganisaties) dienen op de hoogte te zijn van dit voor hen geldende reglement.

1.2 Aansprakelijkheid De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun. De organisatie noch de juryleden, noch de commissie- en bestuursleden van de SBN kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld.

1.3 Opgaaf persoonsgegevens Opgaaf van onjuiste persoonsgegevens ontslaat de bond van al haar verplichtingen als bedoeld in

1.4 jegens het lid-natuurlijk persoon en zal royement tot gevolg hebben.

1.4 Verkeersregels Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.

1.5 Overdraagbaarheid deelnamebewijs Een deelnamebewijs is niet overdraagbaar. Een geldig legitimatiebewijs kan worden verlangd (onder andere in verband met de verzekering). Het is verplicht het startbewijs bij de inschrijving te tonen.

1.6 Restitutie licentiegelden Restitutie van licentiegelden is mogelijk tot de eerste wedstrijd; er worden dan wel administratiekosten ad € 5 in rekening gebracht.

1.7 Financiële aansprakelijkheid De SBN, haar bestuur of commissies kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële) gevolgen vanwege het niet doorgaan van evenementen georganiseerd door haar leden, ook al betreft dit een wedstrijd georganiseerd onder auspiciën van de SBN.

1.8 Armband Elke deelnemer is verplicht met een door de wedstrijdleiding verstrekte armband te starten. Bij het missen van een hindernis of onreglementair afleggen van het parcours is men op eerste aanwijzing van de jury/post verplicht deze armband in te leveren bij de desbetreffende persoon. Bij een Open NK is het verplicht dat er met rode armbanden gelopen wordt.

1.9 Zichtbaarheid shirt en armband De deelnemers zijn verplicht de door de wedstrijdleiding verstrekte armband en het geldige wedstrijdshirt tijdens de run duidelijk zichtbaar te dragen zonder wijzigingen aan te brengen. DEELNEMERS REGLEMENT SURVIVALRUN BOND NEDERLAND 2016/2017

1.10 Starten bij late opkomst De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten, al dan niet met straftijd.

1.11 Afwijken van parcours Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden op straffe van diskwalificatie.

1.12 Tijdcompensatie De hindernissen zijn over het algemeen in meervoud gebouwd. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven.

1.13 Prikkeldraadversperringen Op het parcours kunnen nog prikkeldraadversperringen aanwezig zijn. Dit is duidelijk aangegeven doordat rood/wit lint om het draad is gewikkeld. Alleen op deze plaatsen mag de prikkeldraadversperring worden genomen.

1.14 Gemarkeerde lasten Gemarkeerd materiaal zoals boomstammen, zandzakken enz. bedoeld voor dames mogen niet door andere lopers worden meegenomen. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen, geen lasten slepen en niet houthakken. Zagen van boomstammen is toegestaan.

1.15 Koppels/teams Koppels en teams mogen bij het houthakken slechts één bijl gebruiken en mogen elkaar niet helpen bij het houthakken.

1.16 Aanwijzingen juryleden Aanwijzingen van juryleden, herkenbaar aan hesjes of shirts, moeten te allen tijde worden opgevolgd.

1.17 Straftijd/diskwalificatie Het parcours dient volledig afgelegd te worden, zonder hulp van derden, uitgezonderd het aanmoedigen, voorzien van sportdrank en –voeding, kleding en medische hulp. Koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen wordt de armband ingenomen en volgt een straftijd van 2 uur. Wanneer hulp van derden wordt aanvaard volgt diskwalificatie.

1.18 Hinderen van andere deelnemers Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en zal diskwalificatie tot gevolg hebben. DEELNEMERS REGLEMENT SURVIVALRUN BOND NEDERLAND 2016/2017

1.19 Melding van ongevallen Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost en bij de wedstrijdorganisatie.

1.20 Toebrengen schade Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

1.21 Schoeisel Het is tijdens de run verboden op schoenen met spikes of gevaarlijke noppen te lopen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, volgt diskwalificatie. Hiermee worden die schoenen bedoeld, die op welke manier dan ook schade aan andere deelnemers en/of schade aan materiaal kunnen toebrengen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie of de PC.

1.22 Snellere atleten Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de snellere atleten van de volgende groepen vrije doorgang verlenen.

1.23 Doping Het is verboden om middelen te gebruiken, welke voorkomen op de lijst van verboden middelen van de NOC*NSF.

1.24 Protesten Protesten kunnen alleen door de deelnemer zelf binnen 1 uur na binnenkomst schriftelijk worden ingediend bij de organisatie in de juryruimte.

1.25 Respect Deelnemers dienen andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers met respect te behandelen.

1.26 Fysieke conditie Door deel te nemen aan een survivalrun, geeft een atleet aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de survivalrun te volbrengen.

1.27 Boomstammen doorhakken Boomstammen dienen in de diameter doorgehakt te worden, kloven is niet toegestaan.

1.28 Zwemvaardigheid Deelnemers aan een survivalrun dienen de zwemvaardigheid te beheersen. DEELNEMERS REGLEMENT SURVIVALRUN BOND NEDERLAND 2016/2017

1.29 Kennisneming Deelnemers kunnen zich niet beroepen op de onbekendheid met bepalingen uit het deelnemersreglement. Indien een deelnemer zich niet houdt aan het deelnemersreglement, kan dit een (mondelinge) waarschuwing, schorsing, diskwalificatie of uitsluiting (onmiddellijk en/of van deelname aan volgende runs) tot gevolg hebben.